Nauka, integracja i rehabilitacja w SOSW nr 3

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3 w Przemyślu jest placówką kształcą młodzież niepełnosprawną ruchowo, w wieku od 13 do 24 lat, na poziomie gimnazjum i szkół ponadgimnazjanych. Jest to jedna z dwóch publicznych placówek tego typu w Polsce, co decyduje o jej ponadregionalnym charakterze – do ośrodka przyjmowani są uczniowie
z różnych stron kraju, głównie z Podkarpacia i Lubelszczyzny, ale także z Małopolski, Mazowsza i innych odległych województw. Podstawą przyjęcia ucznia do kształcenia w ośrodku jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną z uwagi na niepełnosprawność ruchową. Baza placówki umożliwia swobodne poruszanie się osobom na wózkach, o kulach lub balkonikach – służą temu podjazdy i windy, a także odpowiednio przystosowane klasy, pracownie, stołówka, korytarze, pokoje mieszkalne i łazienki.

Elementem wyróżniającym ośrodek spośród innych placówek oświatowych Podkarpacia jest kompleksowa rehabilitacja młodzieży niepełnosprawnej. Stąd w jednym miejscu szkoła, baza noclegowa, pomoc psychologiczna oraz możliwość usprawniania fizycznego w oparciu o rozbudowaną bazę rehabilitacyjną, w której skład wchodzą: basen rehabilitacyjny, sala gimnastyczna, sala do kinezyterapii oraz integracji sensorycznej. Pod okiem nauczycieli – rehabilitantów wychowankowie mają możliwość usprawniania motorycznego zarówno w trakcie zajęć wychowania fizycznego jak i zajęć pozalekcyjnych. Specjalistyczną rehabilitację zapewnia wychowankom Przychodnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Miejskiego, która mieści się w budynku Ośrodka, co jest dużym udogodnieniem zarówno dla uczniów jak i ich rodziców. W ramach współpracy z Przychodnią młodzież ma możliwość poddania się badaniom lekarskim w poradni rehabilitacyjnej i systematycznego korzystania z rehabilitacji leczniczej w gabinetach fizjoterapii.W ośrodku od lat funkcjonuje liceum ogólnokształcące, zasadnicza szkoła zawodowa kształcąca w zawodzie cukiernik, szkoła policealna o kierunku technik administracji, a od 8 lat – także gimnazjum. W szkołach realizowane są programy nauczania szkół masowych, jednak z uwagi na charakter placówki, młodzież uczy się w mało liczebnych klasach. Umożliwia to indywidualizację procesu nauczania oraz dostosowanie form i metod pracy do możliwości psychofizycznych uczniów. Proces uczenia się przebiega pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, która oferuje wychowankom szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych o charakterze rewalidacyjnym, rehabilitacyjnym i rozwijającym zainteresowania uczniów. Zajęcia lekcyjne odbywają się w nowoczesnych pracowniach przedmiotowych, m. in. w pracowni biologiczno – chemicznej, fizycznej, komputerowej, multimedialnym laboratorium języków obcych i pracowni cukierniczej. Ponadto uczniowie mają do dyspozycji zasoby biblioteki, której księgozbiór liczy ponad 16 tys. woluminów oraz Internetowe Centrum Edukacji Multimedialnej mieszczące się w czytelni.

Ośrodek dysponuje bazą noclegową z zapewnioną całodobową opieką wychowawczą i pielęgniarską. Dzięki wsparciu PFRON i organu prowadzącego, część mieszkalna placówki została w ostatnich latach zmodernizowana i wyposażona w nowe meble oraz specjalistyczny sprzęt sanitarny, niezbędny do obsługi osób niepełnosprawnych. Rodzice uczniów mieszkających w ośrodku ponoszą tylko koszty całodziennego wyżywienia, natomiast nie płacą za pobyt w internacie. Baza noclegowa jest dostępna dla uczniów mieszkających poza Przemyślem, natomiast uczniowie z miasta, mający trudności w poruszaniu się, są objęci zorganizowanym dowozem do placówki.

(W ramach zajęć organizowanych w internacie wychowankowie placówki mają możliwość twórczego spędzania czasu w warsztacie terapii zajęciowej, który daje im szansę na rozwój zdolności manualnych i zaprezentowania swoich wytworów na zewnątrz – uczniowie licznie biorą udział w pozaszkolnych konkursach plastycznych, w których zdobywają wyróżnienia i nagrody.)

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3 jest placówką z długoletnią historią. Powstał 1 stycznia 2000 r. na bazie Zakładu Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów, którego początki sięgają 1947 roku. W ciągu 64 lat działalności ZRZI i SOSW nr 3 mury placówki opuściło ok. 3400 absolwentów, z których wielu utrzymuje do dziś kontakt z nauczycielami
i z sentymentem wraca. Absolwenci i obecni wychowankowie bardzo ciepło wypowiadają się o swojej szkole podkreślając jej niepowtarzalną atmosferę i życzliwość, z jaką tu się spotkali. Obecnie w ośrodku kształci się 156 uczniów w 12 oddziałach klasowych.