Nauka i rehabilitacja – OSW nr 3 w Przemyślu

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3 w Przemyślu jest placówką kształcą młodzież niepełnosprawną ruchowo, w wieku od 13 do 24 roku życia, na poziomie gimnazjum i szkół ponadgimnazjanych. Jest to jedna z dwóch publicznych placówek tego typu w Polsce, co decyduje o jej ponadregionalnym charakterze – do ośrodka przyjmowani są uczniowie
z różnych stron kraju, głównie z Podkarpacia i Lubelszczyzny, ale także z Małopolski, Mazowsza i innych odległych województw. Podstawą przyjęcia ucznia do kształcenia SOSW.jpg2
w ośrodku jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną z uwagi na niepełnosprawność ruchową.

Baza placówki umożliwia swobodne poruszanie się osobom na wózkach, o kulach lub balkonikach – służą temu podjazdy i windy, a także odpowiednio przystosowane klasy, pracownie, stołówka, korytarze, pokoje mieszkalne i łazienki.

W ośrodku od lat funkcjonuje liceum ogólnokształcące, zasadnicza szkoła zawodowa kształcąca w zawodzie cukiernik, szkoła policealna o kierunku technik administracji, a  także gimnazjum. W szkołach realizowane są programy nauczania szkół masowych, jednak
z uwagi na charakter placówki, młodzież uczy się w mało liczebnych klasach. Umożliwia to indywidualizację procesu nauczania oraz dostosowanie form i metod pracy do możliwości psychofizycznych uczniów. Proces uczenia się przebiega pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, która oferuje wychowankom szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych SOSW.jpg1
o charakterze rewalidacyjnym, rehabilitacyjnym i rozwijającym zainteresowania uczniów. Zajęcia lekcyjne odbywają się w nowoczesnych pracowniach przedmiotowych oraz pracowni cukierniczej. Ponadto uczniowie mają do dyspozycji zasoby biblioteki, której księgozbiór liczy ponad 16 tys. woluminów oraz Internetowego Centrum Edukacji Multimedialnej mieszczącego  się w czytelni.

Elementem wyróżniającym ośrodek spośród innych placówek oświatowych Podkarpacia jest kompleksowa rehabilitacja młodzieży niepełnosprawnej. Stąd w jednym miejscu szkoła, baza noclegowa, pomoc psychologiczna oraz możliwość usprawniania fizycznego w SOSW nr 3oparciu o rozbudowaną bazę rehabilitacyjną, w której skład wchodzą: basen rehabilitacyjny, sala gimnastyczna, sala do kinezyterapii oraz integracji sensorycznej. Pod okiem nauczycieli – rehabilitantów wychowankowie mają możliwość usprawniania motorycznego zarówno w trakcie zajęć wychowania fizycznego jak i zajęć pozalekcyjnych. Specjalistyczną rehabilitację zapewnia wychowankom Przychodnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży, która mieści się w budynku Ośrodka.