Kolejne roczniki kobiet korzystają ze świadczenia Mama 4 plus

Tylko w tym roku do oddziałów ZUS w województwie podkarpackim wpłynęło 295 wniosków o Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające, tzw. Mama 4 plus. W całym kraju liczba wniosków, które wpłynęły od stycznia do września, przekroczyła pięć tysięcy.
Ze świadczenia korzystają głównie matki, ale w wyjątkowych sytuacjach pieniądze mogą otrzymać także ojcowie.

Świadczenie Mama 4 plus jest przyznawane kobietom, które ukończyły 60 lat oraz urodziły i wychowały lub jedynie wychowały, co najmniej czworo dzieci i nie wypracowały swojej minimalnej emerytury. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, potocznie nazywane Mama 4 plus ma zapewnić podstawowe środki do życia mamom, które zrezygnowały z pracy lub jej nie podjęły, aby wychowywać przynajmniej czwórkę dzieci. Tym samym pracowały za krótko i nie nabyły prawa do gwarantowanej minimalnej emerytury. Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające może być przyznane także ojcom po 65 roku życia w wyjątkowych przypadkach. Dotyczy to sytuacji śmierci matki albo porzucenia przez nią dzieci lub długotrwałego zaprzestania wychowanie dzieci.

– Tylko w tym roku oddziały ZUS w województwie podkarpackim od stycznia do października wypłaciły 295
nowych świadczeń. Wnioski wciąż spływają, bo kolejne roczniki kobiet, które ze względu na wiek, nie mogły wcześniej otrzymać wsparcia, po ukończeniu 60 lat mogą wnioskować o świadczenie Mama 4 plus. Aktualnie wypłacamy ich na Podkarpaciu 4496 – informuje Wojciech Dyląg – rzecznik prasowy ZUS w regionie.

Ile wynosi Mama 4 plus?

Wysokość świadczenia RSU wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura, czyli od marca 1588,44 zł brutto. Taką kwotę dostają osoby, które nie pobierają emerytury ani renty i nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Natomiast w przypadku pobierania emerytury lub renty w kwocie niższej niż najniższa emerytura, świadczenie Mama 4 plus stanowi dopełnienie do kwoty 1588,44 zł. Na przykład, jeśli osoba obecnie pobieramy świadczenie w wysokości 1100 zł brutto, to zostanie ono uzupełnione o 488,44 zł, tj. do 1588,44 zł.

Świadczenie tylko na wniosek

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyznawane jest na wniosek. Formularz ZUS ERSU dostępny jest w salach obsługi klienta we wszystkich placówkach ZUS oraz na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do wniosku należy dołączyć w szczególności oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej (druk ERU), zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego, akt zgonu w przypadku śmierci matki dzieci, zaświadczenia potwierdzające osiągane dochody oraz  inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Ważne!

Osoba pobierająca rodzicielskie świadczenie uzupełniające, ma obowiązek zawiadomić ZUS o wszelkich zmianach, które mają wpływ na prawo do tego świadczenia i jego wysokość, na przykład o podjęciu zatrudnienia, osiąganiu dodatkowych dochodów czy też prawie do innego świadczenia.

 Wojciech Dyląg

regionalny rzecznik prasowy ZUS 

w województwie podkarpackim