DŁUGO WYCZEKIWANA INWESTYCJA – NOWE RONDO W MIEŚCIE

Planowana od wielu lat inwestycja w okolicach stacji paliw ORLEN w Przemyślu rozpocznie się jeszcze w tym roku. Jak poinformowali na konferencji prasowej zastępca prezydenta Grzegorz HAYDER oraz dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu Jacek Cielecki jeszcze w tym roku rozpoczną się prace a przejezdność ronda planowana jest na czerwiec 2017 roku.

Planowana inwestycja obejmuje skrzyżowanie ulic Krakowskiej, Jana III Sobieskiego, Armii Krajowej, Podpułkownika Kazimierza Gurbiela. W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się ingerencję w teren o powierzchni około 5540m2 z czego:
• ok. 3025m2 stanowiła będzie projektowana jezdnia
• ok. 835m2 stanowiły będą projektowane chodniki oraz bezpieczniki przy krawędzi jezdni
• ok. 77m2 stanowiły będą zjazdy indywidualne
• ok. 85m2 stanowiła będzie projektowana zatoka autobusowa
• ok. 132m2 stanowił będzie projektowany pierścień najazdowy ronda
• ok. 1386 m2 stanowiła będzie planowana zieleń

W miejscu istniejącego skrzyżowania zaprojektowano rondo (rondo turbinowe). Na projektowanym skrzyżowaniu dozwolone będą wszystkie relacje skrętne. Wjazd na rondo od strony południowe-wschodniej i północno-zachodniej odbywał się będzie dwoma pasami. Z ulicy Jana III Sobieskiego lewy pas służył będzie do jazdy na wprost i skrętu w lewo, prawy pas do jazdy na wprost i skrętu w prawo. Z ulicy Krakowskiej prawy pas stanowił będzie prawoskręt w ulicę Armii Krajowej, lewy pas przeznaczony będzie do jazdy na wprost i skrętu w lewo. Zjazd z ronda w kierunku ulic Krakowskiej i Jana III Sobieskiego wyposażony będzie w dwa pasy ruchu. Wjazd na rondo od strony ulic Armii Krajowej oraz Kazimierza Gurbiela odbywał się będzie jednym pasem który obsługiwał będzie wszystkie relacje. Zjazd z ronda w kierunku ulic Armii Krajowej i Kazimierza Gurbiela będzie miał jeden pas ruchu. Pasy ruchu na rondzie zaprojektowano o szerokości 5.00m. Pierścień najazdowy o szerokości 2.0m. Wyspę centralną wyokrąglono łukami kołowymi o promieniach R=16.00m, R=8.00m, R=4.00m. Bezpośrednio przed rondem od strony ulicy Krakowskiej zachowano istniejący zjazd na stację paliw o szerokości 5.50m. Przecięcie krawędzi zjazdu oraz jezdni ulicy Krakowskiej wyokrąglono łukiem kołowym o promieniu R=12.00m.
Za rondem w stronę ulicy Krakowskiej zaprojektowano zatokę autobusową o szerokości 3.00m i długości 20.00m o nawierzchni z kostki betonowej. W rejonie projektowanego ronda zaplanowano chodniki oraz przejścia dla pieszych. Przejścia dla pieszych zaprojektowano o szerokości 4.00m. Chodniki zaprojektowano o szerokości 3.00m (rejon przystanku autobusowego), 2.50m oraz 2.00m.