Kończy się czas na składanie prac i kart zgłoszenia w Turnieju Multimedialnym „Stanisław Lem – pisarz, wizjoner przyszłości”

Przemyska Biblioteka Publiczna ogłosiła  Turniej Multimedialny „Stanisław Lem – pisarz, wizjoner przyszłości”.

Rok 2021 poświęcony został pamięci i twórczości Stanisława Lema, przypada w nim także setna rocznica urodzin pisarza, człowieka wszechstronnego, o niespotykanej wiedzy z zakresu nauk ścisłych i filozofii. Książki Lema poruszają tematykę podróży kosmicznych, rozwoju cywilizacji, odkryć naukowych czy nawet – sztucznej inteligencji. W jego twórczości znajdziemy wizje nadejścia ery informacji, Internetu i rzeczywistości wirtualnej, a rozwiązania technologiczne, które w utworach pisarza stanowiły fikcję literacką, dziś są częścią rzeczywistości. Pisarz uprawiał wiele gatunków literackich, ale światową sławę i popularność przyniosła mu fantastyka naukowa. Utwory Lema przetłumaczono na ponad 40 języków, jest najczęściej tłumaczonym polskim autorem w historii.

REGULAMIN TURNIEJU

ORGANIZATORZY TURNIEJU:

 • Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego,
 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Przemyślu.

 

CELE TURNIEJU:

 • Przybliżenie młodzieży postaci i twórczości Stanisława Lema, pisarza zaliczanego do panteonu największych twórców XX w.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej.
 • Doskonalenie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej.
 • Kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł z poszanowaniem praw autorskich.
 • Prezentacja twórczości o wysokich walorach estetycznych.

 

UCZESTNICY TURNIEJU:

Turniej adresowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 25 lat – mieszkańców miasta i powiatu przemyskiego.

 

ZAŁOŻENIA I PRZEBIEG TURNIEJU:

 • Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest samodzielne wykonanie pracy – prezentacji multimedialnej, której czas trwania nie może przekroczyć 7 minut.
 • Każdy uczestnik składa tylko jedną pracę.
 • W ostatnim slajdzie należy umieścić: tytuł pracy, imię
  i nazwisko autora, adres e-mail, numer telefonu (w przypadku, gdy uczestnika zgłasza placówka: nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna).
 • W części końcowej prezentacji należy zamieścić bibliografię materiałów wykorzystanych podczas jej tworzenia, w pracy należy wskazać źródła wykorzystanych zdjęć, filmów, nagrań.
 • Prezentacja multimedialna powinna zostać dostarczona do organizatora na nośniku (CD, DVD) lub udostępniona z dysku wraz z kartą zgłoszenia, którą można pobrać ze strony biblioteka.przemysl.pl.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace uszkodzone, niekompletne lub zgłoszone po terminie.
 • Prace nadesłane na turniej nie będą zwracane.
 • Dostarczenie zgłoszenia turniejowego wraz z pracą jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie prezentacji przez organizatora.

 

KRYTERIA OCENY PRAC:

 • Zgodność pracy z tematyką turnieju.
 • Zawartość merytoryczna i poprawność językowa.
 • Wykorzystane źródła informacji.
 • Estetyka i efekt wizualny prezentacji.
 • Przejrzystość i oryginalność ujęcia tematu.
 • Techniczna poprawność wykonania.

 

TERMIN TURNIEJU:

 • Prace wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do Przemyskiej Biblioteki Publicznej (Czytelnia Główna, budynek A, parter,
  Grodzka 8) lub udostępnić z dysku na adres e-mail: [email protected] w terminie do 25 maja 2021 r.
 • Wyniki turnieju zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki i przesłane ma adresy e-mail uczestników do 5 czerwca 2021 r.
 • Kontakt w sprawie turnieju: Dział Informacyjno-Bibliograficzny, tel. 16 678 35 82.