Konkurs na kartkę wielkanocną wojewody

  Wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska zaprasza do udziału w konkursie pn. ”Kartka Wielkanocna Wojewody Podkarpackiego”. W konkursie mogą brać udział podopieczni świetlic szkolnych, wychowankowie palcówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek wsparcia dziennego z terenu województwa podkarpackiego (domy dziecka, rodzinne domy dziecka, świetlice socjoterapeutyczne, świetlice profilaktyczno-wychowawcze, ośrodki opiekuńcze i wychowawcze, stowarzyszenia rodzicielstwa zastępczego). Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie atmosfery Świąt Wielkanocnych z perspektywy dzieci i młodzieży oraz zachęcenie do kultywowania tradycji obdarowywania się kartkami świątecznymi. Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie wielkanocnej kartki, która, wraz z życzeniami wojewody podkarpackiego, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i rozesłana drogą elektroniczną do pracowników urzędu, samorządowców, parlamentarzystów. Zwycięzca otrzyma nagrodę indywidualną, natomiast do placówki, którą reprezentuje trafi nagroda dodatkowa.

Zespół Prasowy Wojewody

tel. 17 867 12 52

Regulamin konkursu

„KARTKA WIELKANOCNA WOJEWODY PODKARPACKIEGO”

Cele konkursu:

 1. Przedstawienie atmosfery Świąt Wielkanocnych z perspektywy dzieci i młodzieży.
 2. Zachęcenie dzieci i młodzieży do kultywowania tradycji obdarowywania się kartkami świątecznymi.
 3. Organizacja wystawy pokonkursowej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim                w Rzeszowie, na której zostaną zaprezentowane nadesłane prace.

Regulamin:

 

§ 1

Organizator

 1. Organizatorem konkursu na projekt kartki wielkanocnej Wojewody Podkarpackiego jest Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

 

§ 2

Zasady konkursu

 1. W konkursie mogą brać udział podopieczni świetlic szkolnych, wychowankowie palcówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek wsparcia dziennego z terenu województwa podkarpackiego (domy dziecka, rodzinne domy dziecka, świetlice socjoterapeutyczne, świetlice profilaktyczno-wychowawcze, ośrodki opiekuńcze i wychowawcze, stowarzyszenia rodzicielstwa zastępczego).
 1. Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie kartki wielkanocnej Wojewody Podkarpackiego, która będzie zamieszczona na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i rozesłana drogą elektroniczną do pracowników urzędu, samorządowców i parlamentarzystów.
 1. Technika wykonania kartki jest dowolna. Projekt nie powinien zawierać życzeń.
 1. Format pracy to A5.
 1. Kartka powinna być wykonana samodzielnie, przez jedną osobę.
 1. Prace należy zgłaszać poprzez placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki wsparcia dziennego i szkoły. Każda placówka może zgłosić maksymalnie pięć prac.
 1. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udzielenie zgodny na upublicznienie danych uczestnika w postaci imienia, nazwiska, wieku, wizerunku, nazwy placówki, do której uczęszcza i wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1).
 1. Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym zamieszczony jest na stronie internetowej organizatora.

 

§ 3

Terminy

 1. Prace konkursowe należy przesłać do 18 marca br. (decyduje data wpływu) z dopiskiem na kopercie: KARTKA WIELKANOCNA WOJEWODY PODKARPACKIEGO.
 1. Kartki, wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać (na koszt nadsyłającego) na adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Biuro Wojewody, ul. Grunwaldzka 15,             35-959 Rzeszów lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu.
 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu i przekazane do mediów.

§ 4

Ocena prac i zasady przyznawania nagród

 1. Nadesłane prace zostaną ocenione przez komisję w składzie wyznaczonym przez Wojewodę Podkarpackiego.
 1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę indywidualną i pamiątkowy dyplom, natomiast placówka, którą reprezentuje, otrzyma nagrodę dodatkową.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
 1. Autor nagrodzonej pracy zostanie poinformowany o wynikach konkursu poprzez placówkę, która dokonała zgłoszenia do konkursu.
 1. Rozdanie nagród nastąpi w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora.

§ 5

Postanowienia końcowe

 

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikację prac konkursowych, w tym wizerunku fotografowanych osób.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukowania prac konkursowych na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, w mediach,  na organizowanych wystawach.
 1. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Zespół Prasowy Wojewody Podkarpackiego (Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, pok. 251, tel. 17 867 12 52).