Porozumienie w sprawie Powiatowej Biblioteki Publicznej

Rada Powiatu Przemyskiego na ostatniej sesji, podjęła uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia i powierzenia gminie Krasiczyn wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej na obszarze Powiatu Przemyskiego. Decyzja ta była konsekwencją wcześniejszych okoliczności, wynikających z bezpośrednich kontaktów pomiędzy Starostwem Powiatowych i Urzędem Miejskim w Przemyślu.

Przemyska Biblioteka Publiczna obsługuje blisko 1800 czytelników Powiatu przemyskiego i do tej pory świadczyła usługi wobec niego sprawując nadzór merytoryczny nad 10 gminnymi bibliotekami. Za tę usługę Powiat Przemyski płacił miastu rocznie 11 tysięcy złotych. Władze miasta chcą by powiat zwiększył dopłatę.

Zanim doszło do podejmowania z obu stron decyzji w starostwie odbyło się spotkanie Starosty Przemyskiego Jana Pączka z prezydentem Przemyśla Wojciechem Bakunem. Jednym z dezyderatów prezydenta Bakuna było urealnienie dotowanych środków finansowych ze strony starostwa  na utrzymanie biblioteki miejskiej  stopniowo na uzgodniony przez obie strony określony czas. Zwiększane środki finansowe przekazywane miały by być na zakup nowych książek i czasopism do biblioteki celem wzbogacania zasobów bibliotecznych.  Oczywiście obie strony zdają sobie sprawę, że wpłacane rokrocznie 11 tys. złotych jest symboliczną  kwotą, dlatego stopniowe zwiększanie dotacji przez powiat było by zasadne, ale czy jeszcze w tym roku budżetowym, na ten temat musiała by się wypowiedzieć Rada Powiatu uchwalając stosowną uchwałę.

Konsekwencją zaistniałej sytuacji było zwrócenie przez prezydenta Wojciecha Bakuna porozumienia na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu przemyskiego w kwocie jak była wypłacana przez ostatnie lata i oczekiwanie na stanowisko powiatu. Starosta przyjął do wiadomości decyzję władz miasta, dziękując jednocześnie za dotychczasową współpracę deklarując otwarcie na współpracę w przyszłości. Korespondencja pomiędzy urzędami na dzień dzisiejszy skutkuje odstąpieniem powiatu od współpracy w tym zakresie.

Decyzją Rady Powiatu Przemyskiego zadania biblioteki powiatowej na terenie Powiatu Przemyskiego pełnić będzie w roku 2019 Gminna Biblioteka Publiczna w Krasiczynie. Jak zapewnia starostwo biblioteka ta posiada dobrą bazę lokalową i położona jest w centrum Powiatu Przemyskiego.