Poznawanie języków obcych składa się nie tylko ze znajomości słówek i gramatyki

Nauczanie języków obcych zawsze powinno charakteryzować się indywidualnym podejściem do potrzeb oraz oczekiwań uczniów, ponieważ każdy przejawia unikalne predyspozycje do  poznawania języka. Centrum Języków Obcych „Student” w Przemyślu wieloaspektowo angażuje się w proces edukacji językowej oraz w działalności zdecydowanie wykraczające poza przestrzeń szkolną. Ośrodek wielokrotnie uczestniczył w Wielkim Teście Języka Angielskiego – projekcie polegającym na sprawdzaniu poziomu angielskiego w Polsce i rozpowszechnianiu nauki języka obcego. Ponadto, ważną działalnością placówki jest promowanie wielokulturowości, dlatego projekt Brave Kids – wydarzenie polegające na spotykaniu się grup artystycznych z całego świata w celu wymiany doświadczeń, tradycji, zwyczajów oraz aspektów kulturowych i religijnych, systematycznie wkomponowuje się w charakter funkcjonowania Centrum. 

Strategicznym założeniem ośrodka jest nieustanna rozbudowa i rozszerzenie działalności edukacyjnej, doskonałą kontynuacją funkcjonowania Centrum stanowi wprowadzenie skutecznej metody uczenia języka angielskiego – Metody Early Stage. Early Stage  wykorzystuje formy aktywizacji uczniów poprzez zastosowanie oddziaływania rymu, rytmu, muzyki, teatru, emocji, ruchu, relacji, humoru, obrazu oraz ambitnych materiałów na proces zapewnienia postępów w nauce. Zajęcia językowe zakładają opanowanie bogatego słownictwa i umiejętności komunikacji w języku angielskim, rozwijają zdolność rozumienia ze słuchu, czytania globalnego, pisania oraz wypowiedzi ustnych. Postępy w nauce monitorowane są na bieżąco poprzez zastosowanie testów, kartkówek oraz egzaminów językowych. Uczniowie posiadają również znakomitą możliwość zaprezentowania zdobytych umiejętności językowych podczas przedstawień teatralnych, które odbywają się w języku angielskim. Ponadto, kurs językowy wzbogacony zostaje poprzez wprowadzenie licznych warsztatów kulturowych podczas, których uczestniczy posiadają możliwość zapoznania się  z tradycjami i zwyczajami krajów anglojęzycznych. Zajęcia językowe odbywają się w grupach jednorodnych pod względem wieku oraz poziomu językowego, a każde nowa osoba odbywa rozmowę kwalifikacyjną oraz rozwiązuje test i może dołączyć do grupy jedynie po sprawdzeniu stopnia znajomości języka angielskiego.   Co więcej, Metoda Early Stage przewiduje realizację projektów międzynarodowych polegających na nauce języka w ciekawym kontekście tematycznym, wymianie kulturowej, rozszerzeniu wiedzy dzieci na temat świata oraz wspieraniu działań organizacji społecznych między innymi Polskiej Akcji Humanitarnej. Nauka języka angielskiego nierozerwalnie powiązana jest z poznaniem różnorodnych kultur oraz budowaniu więzi społecznych – znajomość języków obcych niewątpliwie umożliwia odkrywanie świata.

 

 

Artykuł sponsorowany – źródło Centrum Języków Obcych „Student” w Przemyślu

 

https://youtu.be/2sj45FcNaN4