Zapraszamy do udziału w mobilnej grze literackiej „Tajemnica Tatarskiej 3”

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego serdecznie zaprasza do udziału w mobilnej grze literackiej pt. „Tajemnica Tatarskiej 3” w ramach projektu edukacyjnego „Śladami historii – mobilne warsztaty literackie”.

REGULAMIN

MOBILNEJ GRY LITERACKIEJ „TAJEMNICA TATARSKIEJ 3”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem mobilnej gry literackiej „Tajemnica Tatarskiej 3” jest Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego przy ul. Grodzkiej 8, zwana dalej Organizatorem. Gra powstała podczas warsztatów realizowanych w ramach projektu edukacyjnego „Śladami historii – mobilne warsztaty literackie”, dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.
 1. Gra skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta i powiatu przemyskiego. Może w niej uczestniczyć maksymalnie 300 osób.
 1. Udział w grze nie wymaga zgłoszenia. Uczestnicy powinni zapoznać się z regulaminem. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w grze muszą przynieść podpisaną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na uczestnictwo w grze (Załącznik nr 1).
 1. Udział w grze jest bezpłatny.
 1. Wymogiem wzięcia udziału w Grze jest posiadanie smartfona/tabletu z:
 • systemem iOS (w wersji 8.0 i wyższej) i Android (w wersji 6.0 i wyższej),
 • uruchomioną funkcją GPS,
 • zainstalowaną aplikacją ActionTrack (dostępną w Google Play i AppStore),
 • mobilnym dostępem do Internetu i włączoną usługą lokalizacji,
 • zaleca się zaopatrzenie w baterię przenośną powerbank.
 1. Gra odbywa się w przestrzeni miejskiej, z tego względu uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego i porządku publicznego.
 1. Uczestnicy, przystępując do gry, biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną na czas trwania gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 1. Uczestnicy, przystępując do gry, zobowiązują się do przestrzegania aktualnych regulacji prawnych dotyczących ograniczeń i wskazań obowiązujących w czasie epidemii COVID19.
 1. Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo uczestników w czasie trwania gry oraz nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Uczestników gry mogące naruszyć obowiązujące przepisy, porządek publiczny, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.

 

ZGŁOSZENIE DO GRY

 1. Gracze rejestrują się w grze, pobierając grę w aplikacji ActionTrack.
 1. Poprzez pobranie gry z aplikacji ActionTrack Uczestnicy:
 • akceptują regulamin gry,
 • wyrażają zgodę na opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronach internetowych Organizatorów i na portalach społecznościowych relacji z gry oraz zdjęć zawierających wizerunek graczy.
 1. Uczestnicy gry udzielają Organizatorom nieodwołalnego, nieograniczonego czasowo i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów z ich wizerunkiem, wykonywanych podczas trwania gry. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i filmów, wprowadzanie ich do pamięci komputera, publikowanie przez Organizatora
  w prasie, na stronach internetowych, w portalach społecznościowych oraz serwisach medialnych celem informowania o grze oraz o zadaniach statutowych Organizatora.
 1. Podanie danych osobowych przez Uczestników oraz udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne, lecz warunkuje uczestnictwo w grze.
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników gry jest Przemyska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Przemyślu, ul. Grodzka 8, zwana w dalszej części ADO.
 1. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych ADO jest możliwy pod adresem: [email protected]
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia gry oraz wyłonienia jego laureatów,
  2. publikacji wizerunku uczestników gry w postaci fotografii, filmów lub nagrań wykonanych podczas trwania gry na stronie internetowej ADO, wykorzystanie ich w materiałach informacyjnych i promocyjnych (publikacje, prasa, Internet).
 1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu:
  1. zakończenia gry,
  2. cofnięcia przez Panią/Pana zgody,
 1. Uczestnik gry ma prawo żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 1. Uczestnik gry ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

PRZEBIEG GRY

 1. Gra rozpocznie się 9 października br. o godz. 12.00, miejscem startu jest Przemyska Biblioteka Publiczna przy ul. Grodzkiej 8.
 1. Przed przystąpieniem do gry jej Uczestnicy zapoznają się z zasadami oraz otrzymają kod QR umożliwiający rozpoczęcie gry.
 1. Zadaniem Uczestników będzie wykonanie określonych zadań, rozwiązanie zagadek, w tym zadań kreatywnych ocenianych przez Komisję, i zdobycie jak największej liczby punktów.
 1. Gra zostanie zakończona o godzinie 14.00 niezależnie od tego, czy wszyscy gracze dotrą do mety. Wyniki zostaną ogłoszone między godziną 14.00 a 14.30.

 

WYGRANA I NAGRODY

 1. Pierwszych pięć osób, które zdobędą największą liczbę punktów i przejdą trasę gry w jak najkrótszym czasie, otrzyma nagrody główne. W przypadku tej samej liczby punktów o nagrodzie zdecyduje krótszy czas przejścia trasy.
 1. W razie nieobecności podczas finału bądź niedostarczenia zgody na uczestnictwo w grze nagroda przepada i przechodzi na kolejną osobę.
 1. Uczestnik może wziąć udział w grze tylko raz i otrzymać jedną nagrodę.
 2. Organizator zastrzega sobie przyznanie nagród specjalnych.
 3. Fundatorami nagród są Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Wydawnictwo Kobiece.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złamanie zasad Regulaminu gry jest jednoznaczne z dyskwalifikacją Uczestnika.
 1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej biblioteki biblioteka.przemysl.pl oraz na tablicy informacyjnej w miejscu startu.
 1. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie w przypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać.

Pliki do pobrania