Nauczyciele z przemyskich placówek odebrali nominacje na nauczycieli mianowanych

W Przemyślu przybyło 29 nowych nauczycieli mianowanych. Uroczystość wręczenia aktów nadania tego tytułu odbyła się w Urzędzie Miasta 26 sierpnia 2016 r. Każdy świeżo upieczony nauczyciel mianowany złożył ślubowanie, w którym zobowiązał się, rzetelnie pełnić swą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążąc do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.6

Stałe doskonalenie się i uzupełnianie wiedzy jest wpisane w zawód nauczyciela, który podczas swojej kariery zawodowej ma do zrealizowania wyjątkowo ciężką i odpowiedzialną misję. Od jego zaangażowania w cały proces kształcenia zależy sukces niejednego ucznia, dlatego ścieżka awansu kadry pedagogicznej jest ściśle sformalizowana. Po rocznym stażu nauczyciel uzyskuje stopień nauczyciela kontraktowego. Dalsze podnoszenie kwalifikacji i poziomu wiedzy potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu skutkuje uzyskaniem tytułu nauczyciela mianowanego. Kolejnym, a zarazem ostatnim etapem awansu zawodowego nauczyciela jest stopień nauczyciela dyplomowanego.5