XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

Podczas 28 sesji Rady Miejskiej w Przemyślu radni jednomyślnie sprzeciwili się rządowym planom połączenia służb skarbowych i celnych. Przyjęli w tej sprawie rezolucję. Nie była to jedyna decyzja podjęta tego dnia podczas obrad . Napięty plan to efekt nagromadzenia się wielu spraw w okresie pomiędzy sesjami. Podczas obrad radni mieli okazję wysłuchać i obejrzeć prezentację przedstawioną przez dyrektor izby celnej w Przemyślu Jadwigę Zenowicz, co jeszcze bardziej uświadomiło i utwierdziło w celności procedowania nad rezolucją. Treść projektu rezolucji przedstawiła Ewa Sawicka radna z platformy obywatelskiej. Przed głosowaniem radni przyjęli poprawkę zaproponowaną przez radnego Stowarzyszenia dla Przemyśla Roberta Bala o treści  …- Mając na uwadze zasadę zrównoważonego rozwoju Rada Miejska domaga się, aby w przypadku utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej siedzibą jej izby został Przemyśl -… Rezolucja został przyjęta jednogłośnie i zostanie przesłana m.in. do Rządu, Ministerstwa Finansów oraz parlamentarzystów z regionu. Izba Celna to obecnie jeden z największych pracodawców w Przemyślu. Pracuje w niej 1225 funkcjonariuszy służby celnej, 59 pracowników służby cywilnej oraz 25 pracowników obsługi technicznej. Podczas obrad radni podjęli jeszcze m innymi uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Miejskiego w Przemyślu za 2016 r. oraz wiele innych uchwał niecierpiących zwłoki. Wśród których było rozpatrzenie skargi złożonej na kierownika schroniska dla zwierząt w Orzechowcach, co dla niektórych radnych było zaskoczeniem gdyż od czasy sprawowania opieki nad schroniskiem przez nowego kierownika byt mieszkających tam zwierząt  znacznie się poprawił i dalej poprawia. Sesję zakończyło sprawozdanie z realizacji zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od dnia 14 stycznia do dnia 31 marca 2016 r.