Trudna sytuacja hydrologiczna na Podkarpaciu – uspokajamy mieszkańców Przemyśla

W związku z występującymi w ostatnich dniach intensywnymi opadami o charakterze burzowym znacznie podniósł się poziom polskich rzek. Z dopływających z zewnątrz informacji wynika, że najgorsze warunki panują na południu Polski. Poziom przecinającego nasze miasto Sanu „na pierwszy rzut oka” również może niepokoić. Najprawdopodobniej w najbliższych godzinach poziom wody w rzece zbliży się, lub nieznacznie przekroczy stan alarmowy.

Pragniemy jednak uspokoić mieszkańców naszego miasta – na tę chwilę nic nie wskazuje na to, jakoby miało dojść do jakichkolwiek sytuacji powodziowych, czy podtopień na terenie Przemyśla. Zapewniamy Państwa, iż służby Prezydenta na bieżąco monitorują sytuację. O wszelkich niepokojących zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.

[wpdevart_youtube caption=”” align=”center”]5-kkGTSoXHY[/wpdevart_youtube]

Prezydent Miasta Przemyśla w związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego wody na rzece San oraz niekorzystną prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w zakresie hydrologii wydał też specjalne zarządzenie. Jego treść przedstawiamy poniżej.

Na podstawie art. 163, ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2020 poz. 310 ze zm.), art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713 t.j.) i w związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego wody na rzece San oraz niekorzystną prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w zakresie hydrologii, zarządza się co następuje:

§ 1 Wprowadzam od dnia 23.06.2020 r. stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta Przemyśla.

§ 2 Przystąpić do realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej, a w szczególności:

Służby, Straże, jednostki organizacyjne miasta i spółki miejskie zapewnić całodobowe dyżury. Dokonać aktualizacji danych dotyczących posiadanych sił
i środków możliwych do użycia.

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. i Przemyska Gospodarka Komunalna
sp. z o.o. przygotować siły i środki do transportu piasku.

Straż Miejska prowadzić stały monitoring wód na rzece San i Wiar oraz potokach.

Kierownik grupy monitorowania, prognoz i analiz Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zapewnić dokonanie przegląd stanu wałów przeciwpowodziowych.

§ 3 Członkowie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego utrzymywać gotowość do niezwłocznego stawienia się na posiedzenie Zespołu po otrzymaniu informacji o takiej potrzebie.

§ 4 Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

tekst: Agata Czereba UM w Przemyślu

zdjęcia: Grzegorz Karnas UM w Przemyślu

materiał filmowy TVPODKARPACKA