Uroczysta narada inaugurująca rok szkolny 2018/2019

Tradycyjnie wkrótce przed oficjalnym rozpoczęciem roku w Urzędzie Miejskim odbywa się uroczysta narada inaugurująca rok szkolny. 27 sierpnia br. na spotkaniu w Urzędzie Miejskim Prezydent Miasta Robert Choma spotkał się z dyrektorami przemyskich placówek oświatowych oraz pedagogami, którzy uzyskali awans na stopnień nauczyciela mianowanego. Przedstawiona została analiza zakończonego już roku szkolnego, a także informacja o ruchu kadrowym, sytuacja finansowa oraz plany na przyszłość.

Obok Prezydenta Miasta z przemyskim środowiskiem oświatowym spotkali się także: Poseł na Sejm Marek Rząsa, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adam Łoziński oraz Janusz Zapotocki i reprezentacja radnych RM, Zastępca Prezydenta Janusz Hamryszczak, Sekretarz Miasta Dariusz Łapa odpowiedzialny za oświatę w przemyskim Urzędzie i Naczelni Wydziału Edukacji Elżbieta Tarnawska. Obecni byli także przedstawiciele Kuratorium – Bernadeta Jasińska, związków zawodowych nauczycieli oraz innych jednostek oświatowych z terenu Przemyśla: Rektor PWSW dr Paweł Trefler oraz Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Dariusz Baszak. List – odczytany przez Prezydenta – do zgromadzonych skierował także Marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Przy udziale tak licznych gości i uroczystej oprawie, Prezydent Miasta pożegnał odchodzących na emeryturę dyrektorów dwóch przemyskich placówek oświatowych: Halinę Ruśnicę kierującą do niedawna Przedszkolem Nr 2 oraz Adama Winiarskiego długoletniego dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 oraz poprzedników tej szkoły. Podziękował im serdecznie za ogrom pracy włożony w rozwój przemyskiego szkolnictwa. Wręczył także akty nominacji na stanowiska dyrektorskie – nowemu Dyrektorowi CKZiU Nr 2 Markowi Pilszykowi oraz kontynuującym swoje obowiązki na tym stanowisku Robertowi Rybakowi (CKZiU Nr1) i Stanisławowi Karszyniowi (MDK). Jak co roku także grupa nauczycieli, którzy uzyskali awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego złożyła ślubowanie przed Prezydentem Miasta.

Niespodziankę dla zgromadzonych dyrektorów szkół podstawowych miał w tym dniu dr Dariusz Iwaneczko, który tym razem występował przed nimi nie jako radny rady Miejskiej, a jako Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Przekazał on dyrektorom przemyskich podstawówek zeszyty dla pierwszoklasistów z wizerunkami Ojców Niepodległości – to projekt pn. „Mój pierwszy zeszyt” realizowany przez Instytut w całej Polsce. Zapowiedział także inny, niezwykły edukacyjny projekt IPN, który ruszy w Przemyślu już we wrześniu we współpracy z Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej – „Przystanek Historia Przemyśl”.

Tegoroczna rekrutacja do jednostek oświatowych przebiegła zgodnie z planem.

 • Zrealizowany został ustawowy obowiązek zapewnienia miejsca w przedszkolach wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym. Na wolne miejsca przyjęte zostały także dzieci 2,5 –letnie oraz dzieci spoza miasta.
 • Nabór do szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych również odbył się zgodnie z przyjętymi założeniami. W związku z utworzeniem klas VIII wzrosła w sposób istotny liczba oddziałów szkół podstawowych, z kolei zmniejszyła się liczba oddziałów gimnazjalnych wygaszanych w związku z reformą. Nastąpił też niewielki spadek liczby oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych.
 • Mimo wygaszania gimnazjów oraz spadku liczby oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych, ogólna liczba oddziałów we wszystkich przedszkolach i szkołach, w tym specjalnych, w przyszłym roku szkolnym pozostanie na dotychczasowym poziomie – 453. Liczba uczniów będzie również porównywalna i wyniesie ok. 10 300.
 • Ruch kadrowy
 • Dzięki utrzymaniu dotychczasowej liczby oddziałów, liczba etatów nauczycielskich również będzie na porównywalnym do ubiegłego roku poziomie , tj. ok. 1300.
 • Tegoroczny ruch kadrowy był nieznaczny: z 17 osobami rozwiązany został stosunek pracy, w tym 14 osób przeszło na emeryturę. Jak co roku podjęto działania ograniczające zwolnienia : 15 osób skierowano do uzupełnienia etatu, a 9 osób zostało przeniesionych służbowo do innych jednostek.
 • Realizacja zajęć z godzin organu prowadzącego w r. szk. 2018/2019

Wzorem lat ubiegłych Miasto przeznaczyło dodatkowe godziny na realizację zajęć uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów:

 • W kilku szkołach podstawowych oraz w II LO realizowany jest program DSD ( języka niemieckiego uczniowie mają możliwość uzyskania certyfikatu znajomości języka niemieckiego na różnych poziomach. Program DSD realizowany jest w szkołach od wielu lat i przynosi wymierne efekty, m.in. w postaci poprawy wyników egzaminów zewnętrznych z języka niemieckiego.
 • W szkołach podstawowych będą funkcjonowały oddziały klas sportowych i mistrzostwa sportowego. Dzięki temu przemyscy uczniowie mogą pochwalić się licznymi sukcesami sportowymi. Na uznanie zasługuje m.in. I miejsce Niedźwiadków Hensfort Przemyśl
  w Mistrzostwach Polski Juniorów w koszykówce, czy też VII miejsce uczniów SP-14
  w Ogólnopolskim Finale IgrzyskMłodzieży Szkolnej w piłce ręcznej.
 • W szkołach ponadgimnazjalnych przeznaczono dodatkowe godziny na zajęcia
  z informatyki, w oparciu o realizowany w ubiegłym roku program MON „Informatyczne zielone garnizony”, z wykorzystaniem pozyskanych w ramach tego programu pracowni komputerowych.
 • W ramach Przemyskiej Akademii Talentów w szkołach realizowane będą zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych.Zmieniony zostanie tryb przyznawania godzin na ww. zajęcia. Projekty na realizacje zajęć dla uczniów składane będą do Młodzieżowego Domu Kultury, który jest koordynatorem akcji . Dodatkowo przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną planowane jest zorganizowanie Festiwalu Nauk Przyrodniczych dla uczniów oddziałów gimnazjalnych, a także warsztaty dla nauczycieli wspierających uczniów zdolnych. Informacje w powyższej sprawie będą na bieżąco przekazywane do szkół.
 • W celu realizacji zadań w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, oprócz etatów psychologów, pedagogów i logopedów i doradców zawodowych,
  w szkołach realizowane będą dodatkowe godziny zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych i in. uwzględniających potrzeby uczniów.
 • Środki finansowe zewnętrzne.

Dużym wsparciem dla realizacji zadań oświatowych miasta są środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych. Starania w tym zakresie podejmuje zarówno Miasto, jak i samodzielnie jednostki oświatowe. W r.szk. 2017/2018 wartość całkowita projektów realizowanych z wykorzystaniem środków zewnętrznych wyniosła ok. 4,6 mln. zł. Wymienić tu można m.in. projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Projekty Erasmus, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży, Informatyczne zielone garnizony, wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, Program „Za życiem”, program Krajowego Funduszu Szkoleniowego, wyprawka szkolna oraz wyposażenie szkół w podręczniki i materiały.

Również w przyszłym roku szkolnym Miasto dołoży wszelkich starań, aby jak najefektywniej skorzystać z wszelkich możliwości pozyskania dodatkowych środków na działalność jednostek oświatowych.

 •  Inwestycje i remonty w jednostkach oświatowych

Najistotniejsze zadania realizowane obecnie przez Miasto to:

 • Budowa sali gimnastycznej w SP-14. Wartość zadania wyniesie ponad 6 mln zł. Na realizacje miasto pozyskało d
 • Budowa Centrum Rozwoju Badmintona w Przemyśl. Sala gimnastyczna z zapleczem szatniowo-sanitarnym powstaje przy I Liceum Ogólnokształcącym. Szacunkowa wartość zadania wynosi ok, 7,5 mln zł. Na realizację tej inwestycji miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości 3,2 mln zł w ramach Programu Ministerstwa Sportu
  i Turystyki pn. „Program Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu”. Zakończenie prac nastąpi pod koniec 2019r.
 • Adaptacja pomieszczeń SP-16 dla potrzeb Przedszkola Nr 12. Wartość zadania – ok. 1 mln zł.

W okresie wakacji szkoły przeprowadziły szereg remontów mających na celu poprawę stanu bazy oświatowej, za co należą się podziękowania dyrektorom i pracownikom jednostek oświatowych.

 • Zmiany w sieci jednostek oświatowych od 1.09.2018r. oraz plany na przyszłość

 

 • Od przyszłego roku szkolnego nową siedzibę zyska Przedszkole Nr 12. Jednostka przenoszona jest z dotychczasowej siedziby przy ul Dolińskiego 4 do budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 przy ul. Grunwaldzkiej 81. Uchwaław tej sprawie została podjęta w marcu 2018r. , natomiast obecnie trwają prace remontowe w celu dostosowania obiektu pod potrzeby przedszkola. Na ten cel przewidziano kwotę ok. 1 mln zł.
 • Przyszły rok szkolny to czas wytężonej pracy związanej z wprowadzaniem kolejnych zmian w sieci szkół, które nastąpią z dniem 1.09.2019r. i są skutkiem wdrażanej reformy oświaty:
 • W związku z wygaszeniem kształcenia w gimnazjach planuje się zagospodarowanie ich budynków poprzez przeniesienie do nich innych jednostek oświatowych, i tak:do budynku po Gimnazjum Nr 5 planuje się przeniesienie Młodzieżowego Domu Kultury, natomiast do budynku po Gimnazjum Nr 3 – przeniesienie Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego Nr 2. Nie zostały jeszcze sprecyzowane plany dot. wykorzystania budynku Gimnazjum Nr 1. Zmiana siedzib wymaga podjęcia stosownych uchwał z zastosowaniem procedury przekształcenia szkół.
 • Ponieważ obecne sieci szkół, zarówno podstawowych, jak
  i ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych, tracą swoją ważność
  31 sierpnia 2019r., muszą zostać opracowane nowe uchwały obowiązujące od 1 września 2019r.
 • Kolejny etap reformy realizowany będzie jesienią 2019r. i będzie polegał na podjęciu uchwał stwierdzających przekształcenie liceów ogólnokształcących i techników w szkoły nowego typu.

zdjęcia i tekst : UM Przemyśl