Zagraniczne praktyki szansą dla młodzieży kształcącej się zawodowo

Obecność Polski  w Unii Europejskiej stworzyła wiele możliwości dla rozwoju uczniów i kadry nauczycieli przemyskiego „Elektronika”, nie tylko w dziedzinie ekonomicznej i gospodarczej, ale przede wszystkim umożliwiła szkole wejście w krąg kształcenia ustawicznego, którego znaczenie w dobie globalizacji oraz rewolucji informatyczno-telekomunikacyjnej  systematycznie wzrasta.

Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego Zespól Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących (ZSEiO) uczestniczył w wielu różnych ciekawych projektach, które wspierają rozwój placówki i pomagają odnaleźć się w zmieniającym się, dynamicznym świecie.

Popularny „Elektronik”  od liku lat pozyskuje środki unijne na organizację praktyk zawodowych w różnych krajach europejskich. W listopadzie zakończył się jeden z projektów dzięki, któremu 52 uczniów szkoły swoją obowiązkową praktykę zawodową odbyło w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Portugalii. Dodatkowo 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych wyjechało do Irlandii na tygodniowe szkolenie typu „job shadowing” w Mallow College of Further Education. Projekt ten zatytułowany „Staż zagraniczny kluczem do zawodowej kariery” realizowany był z Programu POWER  „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” na zasadach  programu Erazmus + i trwał od 01.09.2016 do 30.11.2017, a jego budżet wynosił 509 500,32 PLN.

Podsumowanie projektu miało miejsce na konferencji, która odbyła się we wtorek, 28 listopada i była zatytułowana „Zagraniczne praktyki czynnikiem wspierającym kształcenie zawodowe w ZSEiO”.  Dodatkowym celem spotkania była promocja kształcenia i szkolenia zawodowego uwzględniającego potrzeby gospodarki i rynku pracy, wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za ten sektor a pracodawcami. Była ona zorganizowana w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2017 „Odkryj swój talent” promowanego przez Komisję Europejską.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli oraz członkowie Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Przemyślu. Konferencję zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele nauki w osobie pani dr Sylwii Pelc – Rektor WSIE w Rzeszowie, pana dr Sławomira Soleckiego – Prorektora PWSW w Przemyślu, pana mgr Roberta Bala – Kierownika Przemyskiej Filii KSS oraz dyrektorów szkół, przedsiębiorców, rodziców i uczniów.

 Spotkanie rozpoczęło się od zaprezentowania osiągnięć ZSEiO – gospodarza spotkania, która to od wielu lat znajduje się wśród 100 najlepszych szkół technicznych w Polsce i nosi zaszczytny tytuł „Złotej Szkoły”. Następnie zaproszeni goście wysłuchali wykładu dr Sylwii Pelc, Rektora Wyższej Szkoły Inżynieryjno – Ekonomicznej w Rzeszowie o aktualnych trendach i perspektywach występujących na rynku pracy. Można było dowiedzieć się jakich kompetencji najbardziej oczekują pracodawcy, a także które specjalizacje są najbardziej pożądane

Pani mgr Elżbieta Komarnicka, konsultant Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli zaprezentowała zebranym zagadnienia związane z programem Erasmus +, jego strukturą i możliwościami jakie stwarza dla uczniów i studentów oraz instytucji, które w ramach partnerstwa strategicznego działają na rzecz edukacji oraz kształcenia i szkolenia zawodowego.

Koordynator projektu, nauczyciel ZSEiO, pani mgr Małgorzata Jędruch omówiła doświadczenia szkoły w pozyskiwaniu środków unijnych oraz zarządzania projektem a następnie przedstawiła rezultaty projektu w odniesieniu do stażystów, społeczności szkolnej, a także miasta i regionu.

Barwną część konferencji stanowiły wystąpienia uczniów i nauczycieli – uczestników staży zagranicznych, którzy w swoich prezentacjach wspierając się zdjęciami i filmami opowiadali o swoich przeżyciach i emocjach towarzyszących praktykom, o zdobytych doświadczeniach zawodowych i językowych, a także o tradycyjnych potrawach, obyczajach, sposobach myślenia i zachowania zaobserwowanych w odwiedzanych krajach.

Można było usłyszeć o tym jak uczniowie w listopadzie, gdy u nas spadł pierwszy śnieg, w temperaturze 30 stopni dokonywali pomiarów na Placu Hiszpańskim w Sewilli, a następnie sporządzali mapę sytuacyjno wysokościową.  O tym, jak zaledwie dwa lata starszy od uczniów tutor w centrum kształcenia i szkolenia zawodowego w Plymouth w Wielkiej Brytanii wprowadzał ich w tajniki zagadnień teleinformatycznych wzbudzając podziw i szacunek dla ogromu wiedzy i umiejętności jaką posiadał. O wspólnej pracy i rozmowach podczas lunchu z pracownikami i właścicielami małych zakładów w Esposende w Portugalii zajmujących się montażem i serwisowaniem sprzętu AGD i energetyki odnawialnej. Dowiedzieliśmy się jak wygląda dzień pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych w Irlandii, w jaki sposób przygotowuje się do zajęć, jakie stosuje metody pracy i oceniania, jakim sprzętem dysponuje oraz ile zarabia.

W przerwie kawowej uczestnicy konferencji mogli obejrzeć wystawę zdjęć dokumentujących przebieg stażu, miejsca odbywania praktyk, odwiedzane obiekty i różne aktywności kulturowe, które stanowiły element poznawania miejscowej kultury i tradycji. Można było również zobaczyć certyfikaty, które potwierdzają odbycie stażu oraz zdobyte umiejętności i kompetencje. Wzbogacają one znacząco CV uczestników projektu.

Czy rzeczywiście zagraniczne praktyki wspierają kształcenie zawodowe? Uczestnicy projektu oraz nauczyciele naszej szkoły nie mają wątpliwości. Uczniowie realizujący praktykę zawodową za granicą zdobywają unikalne europejskie doświadczenie zawodowe, pogłębiają wiedzę, zdobywają nowe kompetencje i umiejętności. Doskonalą znajomość języka angielskiego i słownictwa branżowego, a także rozwijają swoją osobowość, zyskują pewność siebie, uczą się kreatywności i radzenia sobie w trudnych, nowych sytuacjach. Szkoła dzięki współpracy i wymianie doświadczeń z placówkami i centrami kształcenia zawodowego oraz przedsiębiorstwami z różnych krajów europejskich doskonali swoje programy nauczania, metody pracy i wzbogaca swoja ofertę edukacyjna co wpływa na podniesienie jakości kształcenia zawodowego i ogólnego.