Przemyski Budżet Obywatelski po raz czwarty

/ informacja własna UM PRZEMYŚL /

 

Szanowni mieszkańcy, Drodzy Przemyślanie,

Po raz czwarty rozpoczynamy w naszym mieście konsultacje pod nazwą Budżet Obywatelski Miasta Przemyśla. Dzisiaj, 5 września rusza pierwszy etap tego projektu, czyli nabór wniosków. W regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2017 rok nastąpiło kilka istotnych zmian, dlatego wszystkich wnioskodawców proszę o wnikliwe zapoznanie się z jego zapisami, tak aby pomysły, które Państwo zgłosicie spełniały warunki formalne. Projekty mogą zgłaszać Zarządy Osiedli, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami osiedli. Ustalenie sposobu konsultacji należy do Zarządu Osiedla. Środki przeznaczone na zadania w ramach budżetu obywatelskiego zostaną podzielone według liczby mieszkańców poszczególnych osiedli, przy czym minimalna kwota przypadająca na osiedle wynosi 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu. Przypominam, że zgłoszone zadania muszą mieć charakter inwestycji lub remontu mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców.

Doświadczenia ubiegłych lat nie pozostawiają wątpliwości, co do aktywności i pomysłowości zgłoszonych zadań. Jestem przekonany, że i w tym roku zgłoszone zostaną pomysły oryginalne, świeże, a przede wszystkim będące odpowiedzią na potrzeby mieszkańców poszczególnych Zarządów Osiedli, poprawiający jakość życia w naszym najbliższym otoczeniu.

Prezydent Miasta  Robert Choma

 

 

Terminarz konsultacji został podzielony na:
Etap I – od 5 września do 26 września

Zgłaszanie przez Zarządy Osiedli propozycji projektów do budżetu obywatelskiego na 2017 rok.

Formularz zgłaszania projektów jest dostępny do pobrania tutaj>> formularz zgłoszeniowy 2017.pdf, a także w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu (Rynek 1, parter). Wypełniony formularz należy wysłać listem na adres Urzędu Miejskiego w Przemyślu (ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl) z dopiskiem „Budżet Obywatelski” lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej. Zgłoszenia można dokonać również przez internet, przesyłając wypełniony formularz na adres: [email protected] W razie wysłania zgłoszenia drogą listowną, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Etap II – od 27 września do 13 października

Weryfikacja zgłoszonych projektów

Weryfikację złożonych projektów przeprowadzają jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Przemyślu właściwe, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Złożone projekty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym (prawnym) oraz merytorycznym. Analiza projektów będzie przeprowadzana pod względem:

  • zgodności z dokumentami planistycznymi Miasta,
  • możliwości realizacji,
  • szacunkowego kosztu,
  • możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach Miasta ewentualnych kosztów eksploatacji powstałych w wyniku realizacji projektu.

Na etapie weryfikacji wnioskodawcy mogą zostać wezwani do uzupełnienia informacji niezbędnych do dokonania prawidłowej weryfikacji projektu. W przypadku, gdy zgłoszony przez Zarząd Osiedla projekt nie może być realizowany w związku z nie spełnianiem warunków określonych w Regulaminie, Zarząd Osiedla zostanie poproszony o wskazanie innego zadania z zakreśleniem terminu do jej złożenia, inny niż wskazany w § 4. Kolejna propozycja podlega trybowi oceny zgodnemu z zapisami Regulaminu.

Listę zadań wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok, ogłosimy nie później niż 14 października.

Regulamin_budżetu_obywatelskiego_2017_propozycja ver final (1).pdf