Od 1 lutego nabór wniosków o świadczenie wychowawcze 500+

Od 1 lutego 2023 r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Świadczenie wychowawcze otrzymujemy na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Świadczenie 500+ przysługuje niezależnie od dochodów.

W ubiegłym roku (na okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31.05.2023) do ZUS na Podkarpaciu złożonych zostało 253 tys. wniosków, na 413 tys. dzieci, a kwota wypłat w 2022 r. (do 30.11.) przekroczyła 1,15 mld zł – informuje Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie.

Składanie wniosków o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy

Wnioski 500+ na nowy okres świadczeniowy będzie można złożyć za pośrednictwem:

 • PUE ZUS,
 • aplikacji mobilnej mZUS dostępnej na urządzenia mobilne,
 • portalu Emaptia,
 • bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę.

Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek:

 • do 30 kwietnia 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.
 • w maju 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
 • w czerwcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
 • w lipcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca,
 • w sierpniu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

 

Świadczenie 500+ przysługuje także obcokrajowcom zamieszkałym w Polsce:

 • obywatelom UE/EFTA,
 • pozostałym cudzoziemcom, o ile mają legalny pobytu w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku powinni dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy, np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Składanie wniosków o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy przez obywateli Ukrainy

Świadczenie 500+ przysługuje także obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r., w związku z działaniami wojennymi  i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Obywatele Ukrainy będą mogli składać wnioski poprzez:

 • PUE ZUS,
 • portal Empatia
 • bankowość elektroniczną.

 

Wniosek o 500+ w aplikacji mZUS

Od 1 lutego 2023 r. wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy rodzice i opiekunowie będą mogli złożyć w aplikacji mZUS na swoim telefonie lub tablecie. Z aplikacji mZUS można korzystać na urządzeniach mobilnych
z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację należy pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store. Funkcje aplikacji mZUS pozwalają na szybkie i wygodne wypełnienie i wysłanie wniosku na tablecie lub telefonie. Więcej informacji o aplikacji mobilnej mZUS.

 

W ramach świadczeń dla rodziny z ZUS, oprócz „Świadczenia wychowawczego 500+, Zakład obsługuje i wypłaca także: Rodzinny kapitał opiekuńczy, Dofinansowanie pobytu w żłobku – Program Dobry Start 300+.  ” to programy i świadczenia, które obsługuje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ubiegłym roku łączna kwota wypłat przekroczyła na Podkarpaciu 1,4 mld zł – dodaje Wojciech Dyląg, rzecznik ZUS w regionie.

Więcej informacji dot. świadczeń dla rodziny z ZUS, znaleźć można na naszej stronie internetowej (www.zus.pl): Świadczenia dla rodziny z ZUS – ZUS.

 

Rodzinny kapitał opiekuńczy

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) otrzymasz na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie
w sumie do 12 tys. zł na dziecko. Jako rodzic dziecka możesz zdecydować czy chcesz otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy.
W okresie wypłaty świadczenia możesz raz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia. Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy i ewentualne załączniki do niego składamy tylko elektronicznie. W ubiegłym roku do ZUS w regionie wpłynęło 35 tys. wniosków (37,6 tys. dzieci) a łączna dotychczas wypłacona kwota przekroczyła 189,5 mln zł.

Dofinansowanie pobytu w żłobku

Od 1 kwietnia 2022 r. można złożyć do ZUS wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów rodziny. Dofinansowanie przysługuje Ci, jeśli:
– jesteś rodzicem dziecka, opiekunem prawnym lub osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, np. rodzicem zastępczym;
– dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki dziennego opiekuna;
– nie otrzymujesz na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).
Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką ponosisz za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Opłata to miesięczna kwota, jaką płacisz już po uwzględnieniu zniżek, dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych. Do opłaty nie wlicza się opłaty za wyżywienie. ZUS przekaże dofinansowanie do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność. W ubiegłym roku do podkarpackiego ZUS wpłynęło 8466 wniosków (9380) dzieci, a łączna wypłacona kwota przekroczyła 14,7 mln zł.

Świadczenie wychowawcze 500 plus – dane o wypłatach za okres od 01.01 do 30.11.2022 r.
POLSKA – Województwo / powiat / gmina
ZAGRANICA – państwo zamieszkania
Kwota wypłaconych
świadczeń wychowawczych
w zł/gr w okresie
 od 01.01 do 30.11.2022 r.
POLSKA21 747 398 004,55
PODKARPACKIE1 151 021 994,78
BIESZCZADZKI11 787 820,80
BRZOZOWSKI35 674 986,80
DĘBICKI76 292 264,90
JAROSŁAWSKI64 753 006,60
JASIELSKI55 462 278,60
KOLBUSZOWSKI31 800 325,40
KROSNO28 306 530,50
KROŚNIEŃSKI54 706 150,20
LESKI13 164 199,58
LEŻAJSKI35 818 228,50
LUBACZOWSKI26 010 383,80
ŁAŃCUCKI48 337 323,00
MIELECKI76 155 979,90
NIŻAŃSKI31 681 948,00
PRZEMYSKI42 390 033,70
PRZEMYŚL27 634 264,80
PRZEWORSKI42 785 857,00
ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI45 264 343,10
RZESZOWSKI105 428 710,70
RZESZÓW122 981 206,80
SANOCKI47 156 359,90
STALOWOWOLSKI50 018 362,60
STALOWA WOLA26 690 809,80
STRZYŻOWSKI31 550 038,10
TARNOBRZEG22 276 119,10
TARNOBRZESKI23 585 272,40