Konferencja prasowa Prezydenta Miasta Przemyśla – Wojciecha Bakuna

W Czytelni Głównej Przemyskiej Biblioteki Publicznej odbyła się konferencja prasowa Prezydenta Miasta Przemyśla – Wojciecha Bakuna, któremu towarzyszył Dyrektor PBP – Maciej Waltoś. Od 20 lat PBP realizuje szereg zadań na rzecz bibliotek publicznych z powiatu przemyskiego. Wśród najważniejszych znajdują się m.in.: systematyczna współpraca z bibliotekami z terenu powiatu, gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie materiałów bibliotecznych (w tym dotyczących wiedzy o regionie), upowszechnianie czytelnictwa i promocja bibliotek w środowisku lokalnym, organizacja imprez kulturalnych i rozmaitych programów edukacyjnych, takich jak: lekcje biblioteczne, wystawy, konkursy, akcje czytelnicze czy Dzień Bibliotekarza, których uczestnikami są czytelnicy z terenu powiatu. Ponadto Przemyska Biblioteka Publiczna cyklicznie zajmuje się organizacją szkoleń i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy bibliotek publicznych działających na terenie powiatu. W ubiegłym roku (2018) powiat przemyski zgodnie z zawartym porozumieniem, przekazał na realizację wymienionych wyżej zadań kwotę 11 000 zł. Wysokość owej dotacji nie dotyczy jednak tylko roku 2018, bowiem utrzymywała się ona na tym poziomie od wielu lat. W tym miejscu należy podkreślić, iż zadania oraz wydatkowanie tej kwoty wynikają z przepisów ustawy o bibliotekach, a Przemyska Biblioteka Publiczna należy grona książnic, które najdłużej spośród wszystkich bibliotek w województwie podkarpackim realizują zadania powiatowe.

Przemyska Biblioteka Publiczna finansowana jest głównie przez miasto. Kwota, jaką miasto rokrocznie wydaje na bibliotekę, to około 2,5 miliona złotych. Jest to kwota, którą miasto zabezpiecza w swoim budżecie, żeby prowadzić bibliotekę wraz z jej siedmioma filiami, a także organizować szereg szkoleń, spotkań autorskich, wypożyczać książki pomiędzy bibliotekami czy też digitalizować część zbiorów… Do tej pory, do kwoty 2,5 miliona złotych powiat, który również powinien realizować powyższe zadania (we własnym zakresie lub na mocy porozumienia), dopłacał nam kwotę w wysokości 11 tys. zł. W naszej ocenie, kwota 11 tys. zł była zdecydowanie niewystarczająca w stosunku do zadań, które PBP realizuje na rzecz powiatu. – powiedział Prezydent Miasta Przemyśla.

W lutym br. Prezydent Miasta zwrócił się do Starosty Przemyskiego o zwiększenie kwoty dotacji na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej określonej w porozumieniu na 2019 r. Jednak pismem z 26 lutego Starosta Przemyski poinformował, iż zwiększenie wspomnianej kwoty nie będzie możliwe ze względu na „szereg zaplanowanych w budżecie powiatu przemyskiego na 2019 rok zadań do realizacji”.

Dostaliśmy z powiatu odpowiedź, że Starostwo nie jest w stanie zwiększyć kwoty dofinansowania, i w związku z powyższym rezygnuje z współpracy. My oczywiście przyjmujemy taką odpowiedź, jednak chcielibyśmy uspokoić mieszkańców powiatu, że nie zamkniemy dla nich biblioteki i w dalszym ciągu będziemy rozmawiać z powiatem, a jeśli Starostwo nie będzie chciało kontynuować współpracy w tym roku, to może zechce w przyszłym…

 

My jednak życzylibyśmy sobie urealnienia tych kwot – i nie mówimy tu bynajmniej o partycypowaniu w kosztach na poziomie 30%, ale sami państwo przyznają, że kwota 11 tys. zł w puli 2,5 miliona jest niewielką częścią tego, co Przemyska Biblioteka zapewnia dla rzeszy osób z niej korzystających. – dodał W. Bakun. Prezydent podkreślił, iż niezrozumiała jest dla niego decyzja Starostwa, które uznało, że mimo 20-letniej współpracy i rzetelnego wywiązywania się z wszystkich zapisów umowy, a także szeregu wymienionych działań, ciągłego rozwijania biblioteki i poszerzania jej zbiorów nie jest ona warta większego dofinansowania niż to, w wysokości 11 tysięcy zł. Podczas konferencji Prezydent Wojciech Bakun poinformował przedstawicieli mediów, iż w związku z powyższym nie zmienią się zasady korzystania z Przemyskiej Biblioteki Publicznej (ani jej 7 filii działających na terenie miasta) przez czytelników z powiatu, natomiast Biblioteka nie będzie realizować już innych zadań na rzecz bibliotek publicznych z powiatu przemyskiego.

Przemyska Biblioteka Publiczna do tej pory realizowała zadania na rzecz bibliotek powiatowych mieszczących się w miejscowościach: Bircza, Krzywcza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Orły, Medyka, Hermanowice, Stubno i Żurawica.

 

tekst i zdjęcia: Agata Czereba UM Przemyśl